Verbis Kayit Yükümlüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları ve Kayıt Son Tarihleri


18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun’un 16. Maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği,sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” Hükmü ile 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16. Maddesi göz önünde bulundurularak· 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri

· Arabulucular

· 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllıkmali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verilmiştir.

Aynı zamanda tekrardan 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun’un 16. Maddesinin (2) numaralı fıkrası ile Kanunun Geçici 1. Maddesinin2. Fıkrasında yer alan “ilan edilen süre içinde kayıt yaptırmak zorundadır” hükmü göz önünde bulundurularak

· Yıllık çalışan sayısı 50’den çok ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları için kayıt yükümlülüğübaşlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve sicile kayıt yaptırmaları için 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesine

· Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için kayıt tarihi başlangıcı 01.10.2018 ve sicile kayıt için 30.09.2019 tarihine kadarsüre verilmesine

· Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyetkonusu özel nitelikli kişisel veri işleme olanlar için kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi 01.01.2019 olmasına ve sicile kayıt için 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesine

· Kamu Kurum ve Kuruluş veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olmasına ve kayıt yaptırmaları için 30.06.2020 tarihinekadar süre verilmesine 

karar verilmiştir.
Verbis Kayit Yükümlüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları ve Kayıt Son Tarihleri Verbis Kayit Yükümlüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları ve Kayıt Son Tarihleri Reviewed by baranca on Ağustos 30, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.