Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler


Kanun No : 7061

Kabul Tarihi : 28/11/2017

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 05.12.2017 / 30261

MADDE 119- 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasına “diğer kamu görevlileri kurumlarının muvafakati” ibaresinden sonra gelmek üzere, “hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 120- 6698 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan; mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolara atanmış ve bu kadrolarda aylıksız izin süreleri hariç en az iki yıl bulunmuş olanlar ile öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmak ve atama tarihi itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı on beşi geçemez.”

Not: Bu değişiklik bir yorum içermez, KVK web sitesinden http://www.kvkk.gov.tr/kanundeğişikliği.html adresinden alınmıştır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler Reviewed by baranca on Aralık 06, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.