Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Alımı


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesinde,

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan; mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolara atanmış ve bu kadrolarda aylıksız izin süreleri hariç en az iki yıl bulunmuş olanlar ile öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmak ve atama tarihi itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı on beşi geçemez.” hükmü yer almaktadır.

İlgili maddede belirtilen şartları taşıyanlar arasından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na naklen atanmak üzere başvuruda bulunmak isteyenlerin, aşağıda istenen belgelerle birlikte 29/12/2017 tarihi Cuma akşamı saat 17:00’ye kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İSTENEN BELGELER:

1) Özgeçmiş (İstenilen formatta hazırlanarak imzalı bir şekilde gönderilecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı / T.C.Kimlik Kartı Fotokopisi

3) Diploma Fotokopisi (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora)

4) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

Not: Bu ilan http://www.kvkk.gov.tr/uzmanalimi.html adresinden alınmıştır. Başvuru ve diğer ayrıntılar için KVK kurumu web sayfasına göz atmanız gerekmektedir.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Alımı Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Alımı Reviewed by baranca on Aralık 18, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.