Sicilin Olusturulması idaresi Gozetimi ve Sicile Erisim


5 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

İlkeler

MADDE 5

(1) Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi hususunda aşağıdaki ilkelere
uyulur:

a) Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır.

b) Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları, veri işlemeye başlamadan önce veri sorumlusu temsilcisi marifetiyle Sicile kaydolmak zorundadır.

c) Sicil kamuya açık biçimde tutulur. Kurul, kamuya açıklık ilkesine ilişkin kapsamı ve istisnaları belirleme yetkisini haizdir.

ç) Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanır.

d) Veri sorumluları tarafından Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünde, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın kapsamının belirlenmesinde kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgiler esas alınır.

e) Veri sorumluları, Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgilerin doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumludur. Veri sorumlularının Sicile kaydolması Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

f) Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla Yönetmelikte belirtilen objektif kriterlere dayalı olarak bazı veri sorumlularının Kurul tarafından Sicile kayıtla yükümlü tutulmaması; bu veri sorumlularının Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

g) Veri sorumlularının Sicille ilgili yapacakları işlemler VERBİS üzerinden gerçekleştirilir.

ğ) Veri sorumluları tarafından Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre; Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen veri sorumlusunun silme, yok etme veya anonimleştirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde esas alınır.

Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi

MADDE 6

(1) Sicil, Başkanlık tarafından oluşturulur. Başkanlık, Sicilin oluşturulması, idaresi, güncel biçimde tutulması ve muhafaza edilmesi amacıyla, VERBİS’in kurulması ve işletilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

(2) Sicilin oluşturulmasından ve idaresinden sorumlu hizmet birimi Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca belirlenir.

(3) Sicilin gözetimi Kurul tarafından gerçekleştirilir. İkinci fıkra uyarınca belirlenen sorumlu hizmet birimi tarafından üç aylık dönemler halinde hazırlanan ve kapsamı Kurul tarafından belirlenecek olan faaliyet raporu Kurula sunulur.


Sicile erişim

MADDE 7

(1) Başkanlık, Sicilde yer alan güncel bilgileri Kurul kararları uyarınca belirlenecek uygun yöntemlerle kamuoyuna açıklar.

(2) Veri sorumluları sicilinde yer alan bilgilerden aşağıdakiler kamuoyuna açıklanır:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin adı ve adresi,
b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
e) Sicile kayıt tarihi ile kaydın geçerliliğinin sona erdiği tarih.

(3) Başkanlık, veri sorumlularından elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri, hukuken yetkili kurum ve kuruluşların talepleri dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşmaz.
Sicilin Olusturulması idaresi Gozetimi ve Sicile Erisim Sicilin Olusturulması idaresi Gozetimi ve Sicile Erisim Reviewed by baranca on Mayıs 05, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.