Kisisel verilerin islenme sartlarını ortadan kaldıran haller


29 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade Madde 5 te aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

MADDE 5

(1) Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme sebepleri Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan şartlardır.

(2) Özellikle aşağıda sayılan hallerde kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalktığı kabul edilir:

a) Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

b) Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,

c) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,

ç) Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması

d) Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

e) İlgili kişinin, Kanunun 11 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

f) Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikayette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

g) Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, ğ) Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

(3) İkinci fıkrada belirtilen hallerde kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kisisel verilerin islenme sartlarını ortadan kaldıran haller Kisisel verilerin islenme sartlarını ortadan kaldıran haller Reviewed by baranca on Mayıs 29, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.