İlgili Kişiler Nasıl Aydınlatılmalıdır?


Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

1- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

2- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

3- İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

4- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

5- 11 inci maddede sayılan diğer hakları yani;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili Kişiler Nasıl Aydınlatılmalıdır? İlgili Kişiler Nasıl Aydınlatılmalıdır? Reviewed by baranca on Nisan 02, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.