Kayıtlar

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Sağlık hizmeti sunucuları, b) Kişisel sağlık verileri işlenen gerçek kişiler, c) Sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem sistemleri yazılım ve donanımı ile dosyalama sistemi gibi hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişiler, ç) Bunlar dışında kalan ve bir mevzuat çerçevesinde kişisel sağlık verilerini işleyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişiler, ile ilgili hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) B…

KVKK ve GDPR ile Hayatımıza Giren Kavramlar

General Data Protection Regulation GDPR Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Açık Rıza Alınmaksızın Kişisel Verilerin İşlenebilme Şartları

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler

Veri Kayıt Sistemi

Veri Karması

Anonimleştirme Teknikleri: Veri Türetme

Toplulaştırma/Kümülatif Data Yaratma

Anonimleştirme Teknikleri: Maskeleme

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Veri

KVKK kapsamında ilgili Kişi

Anonim Hale Getirme (Anonimleştirme)

6698 Sayılı KVKK Açık Rıza Maddeleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Kapsamına Girmeyen Durumlar